Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16711
Title: Гуманістычныя каштоўнасці і сфера бяспекі ỳ інфармацыйным грамадстве
Other Titles: Humanistic Values and Security Scope in the Information Society
Authors: Калянчук, Э.М.
Сакалова, С.М.
Kalenchuk, E.N.
Sokoiova, S.N.
Keywords: бяспека асобы
пазнанне
дзейнасны падыход
культура бяспекі
інфармацыйнае грамадства
гуманістычныя каштоўнасці
гуманістычная псіхалогія
personal safety
cognition
activity approach
safety culture
information society
Issue Date: 2019
Publisher: Пинск : Полесский государственный университет
Citation: Калянчук, Э. М. Гуманістычныя каштоўнасці і сфера бяспекі ỳ інфармацыйным грамадстве / Э. М. Калянчук, С. М. Сакалова // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук: научно-практический журнал. - 2019. - № 2. - С. 87-90.
Abstract: У прадстаўленым артыкуле аўтары акцэнтуюць увагу на бяспечнай экзістэнцыі асобы, працэсе пазнання, гуманістычных каштоўнасцях ў інфармацыйным грамадстве, антрапалагічным крызісе, што з'яўляецца навуковай навізной, дэтэрмінаванай інфармацыйным гвалтам, кібератакі, ваеннымі канфліктамі, міжнародным тэрарызмам. Сфера бяспекі ў інфармацыйным грамадстве займае асаблівае месца, што звязана з геапалітычнымі працэсамі, якія адбываюцца ў соцыуме (ваенныя канфлікты, глабальныя крызісы), якія змянялі грамадскае быццё, каштоўнасныя прыярытэты і свядомасць сучаснай асобы. І ў гэтым выпадку, узнікае заканамернае пытанне якое характарызуе ўзаемасувязь сферы бяспекі, гуманістычных каштоўнасцяў, гуманістычнай псіхалогіі ў інфармацыйна-камунікацыйным соцыуме.
Description: In this article, the authors focus on the safe existence of the individual, the process of cognition, humanistic values in the information society, anthropological crisis, which is scientific novelty, determined by information violence, cyber-attacks, military conflicts, international terrorism. The security sector in the information society occupies a special place, which is associated with the geopolitical processes taking place in society (military conflicts, global crises) that change social life, value priorities and the consciousness of the modern person. And in this case, a logical question arises characterizing the relationship between the security sphere and humanistic values in the information and communication space.
URI: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16711
Appears in Collections:№ 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.