Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16728
Title: Інфармацыйная бяспека асобы, грамадства і дзяржавы: арганізацыйна-прававы аспект
Other Titles: Information Security Individual, Society and the State: the Legal Aspect
Authors: Хрокалаỳ, В.А.
Khrokalau, V.A.
Keywords: інфармацыя
інфармацыйнае ўздзеянне
бяспека
інфармацыйны гвалт
Інтэрнэт
масавыя беспарадкі
information
information influence
security
information violence
internet
riots
Issue Date: 2019
Publisher: Пинск : Полесский государственный университет
Citation: Хрокалаỳ, В. А. Інфармацыйная бяспека асобы, грамадства і дзяржавы: арганізацыйна-прававы аспект / В. А. Хрокалаỳ // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук: научно-практический журнал. - 2019. - № 2. - С. 3-8.
Abstract: У артыкуле аўтар акцэнтуе ўвагу на працэсах трансфармацыі інфармацыі і інфармацыйных патокаў у сучасным свеце, а таксама іх ролі ў ажыццяўленні маніпуляваннем свядомасцю асобы і грамадства. Аўтарскі погляд на дадзеную праблему мяркуе акцэнтуацыю на арганізацыйна-прававых аспектах інфармацыйнага склада бяспечнай экзістэнцыі асобы ў сучасным грамадстве, актуалізуючы інфармацыйнае проціборства, раскрываючы асаблівасці мэтанакіраванага выкарыстання латэнтнымі сіламі інфармацыі ў кіберпрасторы для правядзення дэструктыўнай прапаганды, а таксама выкарыстання інфармацыйных рэсурсаў у якасці сродку арганізацыі масавых мерапрыемстваў, у тым ліку і супрацьпраўных. У сувязі з гэтым неабходна ўлічваць той факт, што інфармацыйнае грамадства характарызуецца складанымі працэсамі, у тым лику звязанымі з дамінаваннем працэсаў матэрыялізацыі духоўных каштоўнасцей. У такім выпадку непазбежна назіраецца трансфармацыя грамадскай свядомасці і, як следства, высокая ступень ўздзеяння дэструктыўнай прапаганды на асобу, як вынік, непрадказальнасць індывідуальных і масавых рэакцый на дэзінфармацыю, дэструктыўныя інфармацыйныя ўздзеяння афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі і інтэрнэту.
Description: The author focuses on the processes of transformation of information and information flows in the modern world, as well as their role in the implementation of manipulation of consciousness of the individual and society. Author's opinion on this issue, believes accentuation to focus on organizational and legal aspects of information storage safe existence of the individual in modern society, actualizing information сonfrontation, revealing the features of purposeful use of the latent powers of information in cyberspace for the destructive propaganda, as well as the use of information resources as a means of organization of mass events, including illegal. In this regard, it is necessary to take into account the fact that the information society is characterized by complex processes, including rejoice associated with the dominance of the processes of materialization of spiritual values. In this case, inevitably there is a transformation of public consciousness, and, as a consequence, a high degree of exposure to the destructive propaganda on the person, as a consequence, the unpredictability of individual and mass reactions to misinformation, destructive information impacts the official media and the Internet.
URI: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16728
Appears in Collections:№ 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.